Umowy

Przygotowujemy umowy cywilnoprawne dla konsumentów i przedsiębiorców. Opiniujemy umowy, które zostały przedstawione naszych Klientom do podpisu, wprowadzamy proponowane zmiany i komentarze, ostrzegamy o potencjalnych niebezpieczeństwach, wreszcie negocjujemy warunki zawieranych umów.

Pomagamy rozwiązać niekorzystne umowy, analizujemy możliwości związane z prawem do odstąpienia od umowy, weryfikujemy możliwość uchylenia się od skutków umowy ze względu na jej zawarcie przez błąd, podstęp lub groźbę. Egzekwujemy zobowiązania wynikające z kontraktów, przygotowujemy wezwania do zapłaty, zabezpieczamy roszczenia naszych klientów korzystając z form odpowiedzialności rzeczowej (np. zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie) i osobistej (np. weksla in blanco, poręczenia).

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o zapłatę z umów cywilnoprawnych, uczestniczymy w postępowaniach egzekucyjnych, prowadzimy działania antywidykacyjne.

to czas
na kontakt

odwiedź nas ul. Podwale 37/38 lok. 83
50-040 Wrocław
(4 piętro - budynek Społem)

Sprawdź
także